Oregon at Washington St.
@ Pullman, WA (Bohler Gym)
1/22/2021 at 1:03 pm

Final 1 2 3 4 Score
Oregon (0-1,0-1 Pac-12) 20 25 22 22 1
Washington State (1-0,1-0 Pac-12) 25 19 25 25 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th
Oregon -- 1st -- WSU
  Oregon starters: Mutiri, Gloria; Bacon, Karson; Nuneviller, Brooke; Borup, Taylor; Robinson, Kylie; Hansen, Abby; libero Murphy, Georgia.  
  WSU starters: Pukis, Hannah; Williams, Kalyah; Timmer, Pia; Lusby, Alexcis; Jehlarova, Magda; Dalton, Julianna; libero McComber, Aria.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
[Pukis, Hannah] Service ace (Borup, Taylor). Point WSU 0-1
1-1 [Pukis, Hannah] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
2-1 [Hansen, Abby] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Hansen, Abby] Kill by Jehlarova, Magda. Point WSU 2-2
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
3-2 [Dalton, Julianna] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Ferreira, Elise] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 3-3
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
4-3 [McComber, Aria] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
[Borup, Taylor] Service error. Point WSU 4-4
  WSU subs: Norville, Julia.  
5-4 [Norville, Julia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). Point WSU 5-5
[Timmer, Pia] Kill by Pukis, Hannah (from Norville, Julia). Point WSU 5-6
6-6 [Timmer, Pia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
[Robinson, Kylie] Service error. Point WSU 6-7
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
[Williams, Kalyah] Service ace (Borup, Taylor). Point WSU 6-8
[Williams, Kalyah] Service ace (Murphy, Georgia). Point WSU 6-9
7-9 [Williams, Kalyah] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  WSU subs: McComber, Aria.  
[Nuneviller, Brooke] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 7-10
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
8-10 [Pukis, Hannah] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
9-10 [Morse, Becca] Attack error by Dalton, Julianna. Point Oregon
[Morse, Becca] Service error. Point WSU 9-11
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
10-11 [Dalton, Julianna] Attack error by Timmer, Pia. Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Ferreira, Elise] Service error. Point WSU 10-12
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
[McComber, Aria] Attack error by Lewis, Morgan. Point WSU 10-13
11-13 [McComber, Aria] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
12-13 [Borup, Taylor] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Borup, Taylor] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 12-14
  WSU subs: Norville, Julia.  
13-14 [Norville, Julia] Kill by Bacon, Karson (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). Point WSU 13-15
14-15 [Timmer, Pia] Kill by Nuneviller, Brooke (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
15-15 [Robinson, Kylie] Attack error by Williams, Kalyah (block by Hansen, Abby; Nuneviller, Brooke). Point Oregon
[Robinson, Kylie] Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). Point WSU 15-16
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
[Williams, Kalyah] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 15-17
[Williams, Kalyah] Attack error by Mutiri, Gloria. Point WSU 15-18
  Timeout Oregon.  
[Williams, Kalyah] Service ace (Murphy, Georgia). Point WSU 15-19
[Williams, Kalyah] Attack error by Mutiri, Gloria. Point WSU 15-20
  Timeout Oregon.  
[Williams, Kalyah] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 15-21
16-21 [Williams, Kalyah] Attack error by Jehlarova, Magda (block by Hansen, Abby). Point Oregon
[Nuneviller, Brooke] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 16-22
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
17-22 [Pukis, Hannah] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
18-22 [Morse, Becca] Attack error by Dalton, Julianna. Point Oregon
19-22 [Morse, Becca] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  WSU subs: Tusa, Penny.  
[Morse, Becca] Kill by Lusby, Alexcis (from Pukis, Hannah). Point WSU 19-23
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Tusa, Penny] Attack error by Borup, Taylor (block by Lusby, Alexcis). Point WSU 19-24
back to top
Oregon -- 2nd -- WSU
  Oregon starters: Mutiri, Gloria; Bacon, Karson; Nuneviller, Brooke; Borup, Taylor; Robinson, Kylie; Murphy, Georgia.  
  WSU starters: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Timmer, Pia; Lusby, Alexcis; Jehlarova, Magda; McComber, Aria.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Nuneviller, Brooke] Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). Point WSU 0-1
1-1 [Tusa, Penny] Kill by Hansen, Abby (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
2-1 [Hansen, Abby] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Hansen, Abby] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 2-2
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
3-2 [McComber, Aria] Kill by Borup, Taylor (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Ferreira, Elise] Kill by Lusby, Alexcis (from Pukis, Hannah). Point WSU 3-3
  WSU subs: Norville, Julia.  
4-3 [Norville, Julia] Attack error by Tusa, Penny. Point Oregon
[Borup, Taylor] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 4-4
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
[Timmer, Pia] Kill by Dalton, Julianna (from McComber, Aria). Point WSU 4-5
5-5 [Timmer, Pia] Kill by Nuneviller, Brooke (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 5-6
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
[Williams, Kalyah] Service ace (Borup, Taylor). Point WSU 5-7
[Williams, Kalyah] Attack error by Lewis, Morgan (block by Dalton, Julianna; Jehlarova, Magda). Point WSU 5-8
6-8 [Williams, Kalyah] Service error. Point Oregon
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
7-8 [Robinson, Kylie] Kill by Borup, Taylor (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Robinson, Kylie] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 7-9
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
8-9 [Pukis, Hannah] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Nuneviller, Brooke] Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). Point WSU 8-10
  WSU subs: Tusa, Penny.  
[Tusa, Penny] Kill by Tusa, Penny (from McComber, Aria). Point WSU 8-11
9-11 [Tusa, Penny] Kill by Hansen, Abby (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
10-11 [Morse, Becca] Attack error by Timmer, Pia. Point Oregon
11-11 [Morse, Becca] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Morse, Becca] Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). Point WSU 11-12
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
12-12 [McComber, Aria] Attack error by Tusa, Penny (block by Borup, Taylor). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
13-12 [Ferreira, Elise] Kill by Nuneviller, Brooke (from Ferreira, Elise). Point Oregon
14-12 [Ferreira, Elise] Service ace (Timmer, Pia). Point Oregon
[Ferreira, Elise] Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). Point WSU 14-13
  WSU subs: Norville, Julia.  
15-13 [Norville, Julia] Kill by Lewis, Morgan (from Murphy, Georgia). Point Oregon
16-13 [Borup, Taylor] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
17-13 [Borup, Taylor] Kill by Bacon, Karson (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Timeout Washington St..  
18-13 [Borup, Taylor] Service ace (Norville, Julia). Point Oregon
[Borup, Taylor] Service error. Point WSU 18-14
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
[Timmer, Pia] Kill by Dalton, Julianna (from McComber, Aria). Point WSU 18-15
19-15 [Timmer, Pia] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
20-15 [Murphy, Georgia] Attack error by Williams, Kalyah. Point Oregon
[Murphy, Georgia] Kill by Pukis, Hannah (from Norville, Julia). Point WSU 20-16
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
21-16 [Williams, Kalyah] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
[Robinson, Kylie] Kill by Timmer, Pia (from McComber, Aria). Point WSU 21-17
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
22-17 [Pukis, Hannah] Attack error by Dalton, Julianna. Point Oregon
23-17 [Nuneviller, Brooke] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Nuneviller, Brooke] Attack error by Hansen, Abby. Point WSU 23-18
  WSU subs: Tusa, Penny.  
24-18 [Tusa, Penny] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
25-18 [Morse, Becca] Kill by Borup, Taylor (from Morse, Becca), block error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
back to top
Oregon -- 3rd -- WSU
  Oregon starters: Mutiri, Gloria; Bacon, Karson; Nuneviller, Brooke; Borup, Taylor; Robinson, Kylie; Morse, Becca; libero Murphy, Georgia.  
  WSU starters: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Timmer, Pia; Lusby, Alexcis; Jehlarova, Magda; McComber, Aria.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  Oregon subs: Hansen, Abby; Murphy, Georgia.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
1-0 [Pukis, Hannah] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
[Hansen, Abby] Service error. Point WSU 1-1
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
2-1 [Tusa, Penny] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Ferreira, Elise] Service error. Point WSU 2-2
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
3-2 [McComber, Aria] Kill by Borup, Taylor (from Murphy, Georgia). Point Oregon
4-2 [Borup, Taylor] Attack error by Timmer, Pia (block by Lewis, Morgan; Bacon, Karson). Point Oregon
[Borup, Taylor] Kill by Tusa, Penny (from McComber, Aria). Point WSU 4-3
  WSU subs: Norville, Julia.  
5-3 [Norville, Julia] Kill by Bacon, Karson (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Tusa, Penny (from Pukis, Hannah). Point WSU 5-4
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
[Timmer, Pia] Attack error by Lewis, Morgan (block by Williams, Kalyah; Dalton, Julianna). Point WSU 5-5
6-5 [Timmer, Pia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
7-5 [Robinson, Kylie] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Robinson, Kylie] Kill by Pukis, Hannah. Point WSU 7-6
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
[Williams, Kalyah] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 7-7
8-7 [Williams, Kalyah] Service error. Point Oregon
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
[Nuneviller, Brooke] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 8-8
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
[Pukis, Hannah] Service ace (Murphy, Georgia). Point WSU 8-9
[Pukis, Hannah] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 8-10
[Pukis, Hannah] Kill by Jehlarova, Magda, block error by Robinson, Kylie. Point WSU 8-11
9-11 [Pukis, Hannah] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
  Oregon subs: Morse, Becca.  
10-11 [Morse, Becca] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Morse, Becca] Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). Point WSU 10-12
  WSU subs: Tusa, Penny.  
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Tusa, Penny] Service ace (Nuneviller, Brooke). Point WSU 10-13
[Tusa, Penny] Attack error by Borup, Taylor. Point WSU 10-14
11-14 [Tusa, Penny] Kill by Bacon, Karson (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
12-14 [Ferreira, Elise] Service ace (Timmer, Pia). Point Oregon
[Ferreira, Elise] Kill by Jehlarova, Magda. Point WSU 12-15
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
13-15 [McComber, Aria] Attack error by Timmer, Pia. Point Oregon
[Borup, Taylor] Kill by Williams, Kalyah. Point WSU 13-16
  WSU subs: Norville, Julia.  
14-16 [Norville, Julia] Kill by Bacon, Karson (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 14-17
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
15-17 [Timmer, Pia] Kill by Nuneviller, Brooke (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
16-17 [Robinson, Kylie] Attack error by Pukis, Hannah. Point Oregon
[Robinson, Kylie] Attack error by Hansen, Abby. Point WSU 16-18
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
[Williams, Kalyah] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 16-19
[Williams, Kalyah] Attack error by Borup, Taylor. Point WSU 16-20
  Timeout Oregon.  
[Williams, Kalyah] Attack error by Hansen, Abby (block by Jehlarova, Magda; Dalton, Julianna). Point WSU 16-21
17-21 [Williams, Kalyah] Service error. Point Oregon
  WSU subs: McComber, Aria.  
18-21 [Nuneviller, Brooke] Kill by Borup, Taylor (from Robinson, Kylie). Point Oregon
19-21 [Nuneviller, Brooke] Attack error by Dalton, Julianna (block by Mutiri, Gloria; Hansen, Abby). Point Oregon
20-21 [Nuneviller, Brooke] Kill by Mutiri, Gloria (from Murphy, Georgia). Point Oregon
  Timeout Washington St..  
[Nuneviller, Brooke] Kill by Dalton, Julianna (from Timmer, Pia). Point WSU 20-22
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
[Pukis, Hannah] Attack error by Mutiri, Gloria. Point WSU 20-23
  Timeout Oregon.  
21-23 [Pukis, Hannah] Kill by Borup, Taylor (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
[Morse, Becca] Ball handling error by Robinson, Kylie. Point WSU 21-24
  WSU subs: Tusa, Penny.  
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
22-24 [Tusa, Penny] Attack error by Lusby, Alexcis (block by Borup, Taylor). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Ferreira, Elise] Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). Point WSU 22-25
back to top
Oregon -- 4th -- WSU
  Oregon starters: Bacon, Karson; Nuneviller, Brooke; Borup, Taylor; Ferreira, Elise; Lewis, Morgan; Murphy, Georgia.  
  WSU starters: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Timmer, Pia; Lusby, Alexcis; Jehlarova, Magda; McComber, Aria.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  Oregon subs: Hansen, Abby; Mutiri, Gloria; Robinson, Kylie.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Nuneviller, Brooke] Attack error by Borup, Taylor. Point WSU 0-1
[Tusa, Penny] Attack error by Nuneviller, Brooke. Point WSU 0-2
[Tusa, Penny] Kill by Lusby, Alexcis (from Pukis, Hannah). Point WSU 0-3
1-3 [Tusa, Penny] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
2-3 [Morse, Becca] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Morse, Becca] Attack error by Nuneviller, Brooke. Point WSU 2-4
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
3-4 [McComber, Aria] Kill by Borup, Taylor (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
[Nuneviller, Brooke] Service error. Point WSU 3-5
  WSU subs: Norville, Julia.  
4-5 [Norville, Julia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
5-5 [Borup, Taylor] Service ace (McComber, Aria). Point Oregon
6-5 [Borup, Taylor] Kill by Nuneviller, Brooke (from Ferreira, Elise). Point Oregon
[Borup, Taylor] Attack error by Lewis, Morgan. Point WSU 6-6
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
[Timmer, Pia] Attack error by Bacon, Karson (block by Williams, Kalyah; Dalton, Julianna). Point WSU 6-7
7-7 [Timmer, Pia] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 7-8
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
8-8 [Williams, Kalyah] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
9-8 [Robinson, Kylie] Kill by Mutiri, Gloria (from Borup, Taylor). Point Oregon
[Robinson, Kylie] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 9-9
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
[Pukis, Hannah] Attack error by Nuneviller, Brooke (block by Lusby, Alexcis; Jehlarova, Magda). Point WSU 9-10
10-10 [Pukis, Hannah] Attack error by Lusby, Alexcis. Point Oregon
[Nuneviller, Brooke] Service error. Point WSU 10-11
  WSU subs: Tusa, Penny.  
11-11 [Tusa, Penny] Service error. Point Oregon
  Oregon subs: Morse, Becca.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
[Morse, Becca] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 11-12
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
12-12 [McComber, Aria] Kill by Mutiri, Gloria (from Murphy, Georgia). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
13-12 [Ferreira, Elise] Service ace (Timmer, Pia). Point Oregon
[Ferreira, Elise] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 13-13
  WSU subs: Norville, Julia.  
[Norville, Julia] Service ace (TEAM). Point WSU 13-14
14-14 [Norville, Julia] Service error. Point Oregon
[Borup, Taylor] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 14-15
  WSU subs: Dalton, Julianna.  
[Timmer, Pia] Kill by Pukis, Hannah (from Dalton, Julianna). Point WSU 14-16
[Timmer, Pia] Attack error by Lewis, Morgan (block by Dalton, Julianna; Williams, Kalyah). Point WSU 14-17
15-17 [Timmer, Pia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  Oregon subs: Hansen, Abby.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
[Murphy, Georgia] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 15-18
  WSU subs: Jehlarova, Magda.  
16-18 [Williams, Kalyah] Kill by Hansen, Abby (from Ferreira, Elise). Point Oregon
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Mutiri, Gloria.  
  Oregon subs: Robinson, Kylie.  
[Robinson, Kylie] Kill by Dalton, Julianna (from Pukis, Hannah). Point WSU 16-19
  WSU subs: Lusby, Alexcis.  
17-19 [Pukis, Hannah] Kill by Nuneviller, Brooke (from Robinson, Kylie). Point Oregon
[Nuneviller, Brooke] Service error. Point WSU 17-20
[Dalton, Julianna] Attack error by Hansen, Abby (block by Jehlarova, Magda; Lusby, Alexcis). Point WSU 17-21
  Timeout Oregon.  
[Dalton, Julianna] Kill by Timmer, Pia (from McComber, Aria). Point WSU 17-22
18-22 [Dalton, Julianna] Service error. Point Oregon
  WSU subs: Tusa, Penny.  
  Oregon subs: Bacon, Karson.  
  Oregon subs: Morse, Becca.  
[Morse, Becca] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 18-23
  WSU subs: Williams, Kalyah.  
  WSU subs: McComber, Aria.  
  Oregon subs: Murphy, Georgia.  
19-23 [McComber, Aria] Kill by Mutiri, Gloria (from Robinson, Kylie). Point Oregon
  Oregon subs: Ferreira, Elise.  
  Oregon subs: Lewis, Morgan.  
20-23 [Ferreira, Elise] Attack error by Williams, Kalyah (block by Borup, Taylor). Point Oregon
[Ferreira, Elise] Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). Point WSU 20-24
  WSU subs: Norville, Julia.  
21-24 [Norville, Julia] Kill by Lewis, Morgan (from Ferreira, Elise). Point Oregon
[Borup, Taylor] Attack error by Lewis, Morgan (block by Williams, Kalyah; Timmer, Pia). Point WSU 21-25
back to top